Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9706, 086-4681400 )  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Annual Report)
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
 ประสิทธิภาพและประสิธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
_______________________________________________________________________________________________________
 [ 16-08-2561 ]กำหนดการออกตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด 
 [ 16-08-2561 ]โครงการจัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้มจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 [ 16-08-2561 ]ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์
 [ 16-08-2561 ]การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 16-08-2561 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 16-08-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2561 (อบจ.สร.)
 [ 16-08-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2561 (นายก ทม.สร.)
 [ 16-08-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2561 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 15-08-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.รัตนบุรี และชุมพลบุรี)
 [ 15-08-2561 ]ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.บุรีรัมย์
 [ 15-08-2561 ]หารือการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และหมายดลข (ซิมการ์ด) ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอกาบเชิง)
 [ 15-08-2561 ]หารือการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และหมายดลข (ซิมการ์ด) ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 15-08-2561 ]กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
 [ 14-08-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 14-08-2561 ]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (นอ. ทุก อ. (ยกเว้น พนมดงรัก โนนนารายณ์ และศรีณรงค์))
 [ 14-08-2561 ]การคัดเลือกกรรมการผุ้แทนเทศบาลที่มาจากนายกรัฐมนตรี ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง (นอ. ทุก อ. (ยกเว้น พนมดงรัก ศรีณรงค์ และโนนนารายณ์)) 
 [ 14-08-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเขวาสินรินทร์)
 [ 14-08-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 14-08-2561 ]ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 [ 14-08-2561 ]ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 [ 14-08-2561 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)
 [ 14-08-2561 ]โครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศง 2561 
 [ 14-08-2561 ]โครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศง 2561 
 [ 14-08-2561 ]ขออนุมัติขอกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมพระ (นายอำเภอจอมพระ) 
 [ 14-08-2561 ]ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศง 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 [ 14-08-2561 ]การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (นอ. ทุก อ. (ยกเว้น อ.โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ พนมดงรัก) และนายก ทม.สร.)
 [ 14-08-2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ" (ทอ.เมืองสุรินทร์))
 [ 14-08-2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ" (อบจ.สร.)
 [ 14-08-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ศีขรภูมิ และ ทอ.รัตนบุรี)
 [ 10-08-2561 ]โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
 [ 10-08-2561 ]การพิจารณาคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์
 [ 10-08-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2561) (นายอำเภอสำโรงทาบ)
 [ 10-08-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2561) (อบจ.สร.)
 [ 10-08-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2561) (ทม.สร.)
 [ 10-08-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.สร.)
 [ 10-08-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 09-08-2561 ]ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง" (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 09-08-2561 ]ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง" (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 09-08-2561 ]โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
 [ 09-08-2561 ]แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 
 [ 09-08-2561 ]ขอรายละเอียดประกอบการพิจารณาคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ (นายอำเภอชุมพลบุรี)
 [ 09-08-2561 ]ขอรายละเอียดประกอบการพิจารณาคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ (นายอำเภอเมืองสุรินทร์)
 [ 09-08-2561 ]ขอรายละเอียดประกอบการพิจารณาคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ (นายอำเภอปราสาท)
 [ 09-08-2561 ]ขอรายละเอียดประกอบการพิจารณาคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ (นายอำเภอรัตนบุรี)
 [ 09-08-2561 ]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2561 (1ตุลาคม 2561)
 [ 09-08-2561 ]ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบริมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 [ 09-08-2561 ]การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 08-08-2561 ]ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
 [ 08-08-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 
 [ 08-08-2561 ]การนำส่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (นอ.ปราสาท และ นอ.กาบเชิง)
 [ 08-08-2561 ]ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 07-08-2561 ]การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ 
 [ 07-08-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ)
 [ 07-08-2561 ]การนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 07-08-2561 ]การนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ.)
 [ 07-08-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 (นายก ทม.สร.)
 [ 07-08-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 (ทอ. ทุก อ.)
 [ 07-08-2561 ]การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 07-08-2561 ]การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ.)
 [ 07-08-2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ" (ทอ. ทุก อ.)
1 2 3
 
 
 
 
 
  โทร. 0-4406-9706, 086-4681400

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.