Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9706, 086-4681400 )  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ที่อยู่และแผนที่ตั้ง
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Misson)
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Annual Report)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
 ประสิทธิภาพและประสิธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สูจิบัตรกีฬาต้านยาเสพติด
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แนะนำการชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานการให้บริการขั้นตอนการชำระภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 แบบฟอร์มแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายนายก อบต.คอโค
_______________________________________________________________________________________________________
นโยบายนายก อบต.คอโค
 

คำแถลงนโยบาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค

โดย

นายวิริยะ จันทร์เพ็ญ

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค

-ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุง พัฒนาทางระบบน้ำ วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง หนอง บึง เพื่อระบายน้ำ

-จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างทั้งในครัวเรือนและสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งหมด

-จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนภายในตำบล

-ปรับปรุงและขยายถนนเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตโดยประสานงานหน่วยงานภาครัฐให้สนับสนุน

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

-สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ

-สนับสนุนส่งเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง

-ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร

-ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร

-ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในตำบล

๓.นโยบายการพัฒนาด้านสังคม

-จัดระบบป้องกันกำจัดโรคติดต่ออันตราย สร้างเสริมกิจกรรมด้านสุขภพ การกีฬา และสนับสนุนให้เกิดองค์กรเครือข่ายควบคุม ป้องกันโรค

-ให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพอนามัยเด็กสตรี ตลอดจนผู้สูงอายุ

-ส่งเสริมให้ความรู้แก่ อสม.ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-ส่งเสริมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนตลอดจนให้การสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นมาตรฐาน พัฒนาทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ระดับอำเภอ กีฬาประเพณี และสนับสนุนการให้ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

-ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์

-ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

-ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง

-ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำในชุมชน

๔.นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้

-สนับสนุนส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทั้งตำบล

-จัดทำชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง

-รณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ (ตำบลปลอดขยะ)

๕.ด้านบริหารและการจัดการ

-ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-การบริหารงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรมในเรื่องของโครงการและงบประมาณ

-การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียม

-สนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในตำบล

-ส่งเสริมและสนับสนุนชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจบ้าน อปพร. ประจำหมู่บ้านอาสาสมัครต่างๆ

-ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆในตำบลให้มีบทบาทมากขึ้น

-สร้างเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์แก่องค์กรต่างๆภายในชุมชนและประชาชนในตำบล

-นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

๖.นโยบายการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

-รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

-สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป

-สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญของสถานศึกษาและชุมชนภายในตำบล

-สนับสนุนกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา

ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและจัดหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่น

-ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การแสดงศิลปะประเพณีพื้นบ้านดั้งเดิมของชุมชน

-สนับสนุนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

๗.ด้านการศึกษา

-สนับสุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

-ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน พัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมแก่เด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

-สนับสนุนให้มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตประจำตำบล

-สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

-สนับสนุนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ำบล โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

-จัดให้มีการอบรมเรียนรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน

-ในด้านการบริหารใช้หลักการบริหารงานแบบธรรมมาภิบาลและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชน

-ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียน การสอน ให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งในตำบล

-ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาในตำบล

-ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำแปลงสาธิตด้านการเกษตรในสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆภาในตำบล

-ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถอดบทเรียนชุดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลพัฒนาศักยภาพผู้นำและศึกษาดูงานนอกสถานที่

-ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่สมาชิกของอาเซียน

๘.นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

-ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันโรคโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้เพียงพอ

-สนับสนุนและปรับปรุงสถานพยาบาลชุมชนพร้อมอุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้นให้มีอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

-ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกายภายในชุมชน

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแพทย์แผนไทย

-ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาและสวนสุขภาพประจำตำบล

 
 
 
 
 
  โทร. 0-4406-9706, 086-4681400

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.