Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9706, 086-4681400 )  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ที่อยู่และแผนที่ตั้ง
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Misson)
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Annual Report)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
 ประสิทธิภาพและประสิธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สูจิบัตรกีฬาต้านยาเสพติด
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แนะนำการชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานการให้บริการขั้นตอนการชำระภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 แบบฟอร์มแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคอโคสามารถติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ดังนี้

1) ทางรถยนต์

ตำบลคอโคมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดผ่านตำบลคอโค และทางหลวงจังหวัด ติดต่อระหว่างได้ตำบลและระหว่างจังหวัดได้

2) ทางรถไฟ

ตำบลคอโคยังมีรถไฟผ่านตำบลคอโคที่สถานีรถไฟลำชี ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านลำชี โดยสามารถใช้เดินทางจุดหมายปลายทางที่หัวลำโพงกรุงเทพฯ และที่จังหวัดอุบลราชธานี

2. การไฟฟ้า

ตำบลคอโคได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนจังหวัดสุรินทร์โดยสถานีจ่ายไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กำลังในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนชาวตำบลคอโค 11หมู่บ้าน 1,679 ครัวเรือน 6,936 คน (ข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ. 2550) แต่ยังไม่ครอบคลุมการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ทั่วถึงทั้ง 11 หมู่บ้าน

3. การประปา

ตำบลคอโคสามารถใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสุรินทร์ซึ่งมีการเดินท่อผ่าน จำนวน 7 หมู่บ้านคือ บ้านตะเคียน บ้านแสงตะวัน บ้านพลวง บ้านสนายดวจ บ้านดงมัน บ้านลำชีและบ้านนานวล และประปาหมู่บ้านที่ให้บริการในตำบลคอโค คือ

-บ้านคอโค บ้านตราด บ้านบางกกอกน้อย และบ้านตะเคียน(ใช้บริการทั้ง 2 อย่าง) บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน

-บ้านตะเตียว บ้านพลวง และบ้านตะเคียน(บางส่วน) บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค

4. การชลประทาน

ตำบลคอโคได้รับประโยชน์จากชลประทาน เนื่องจากมีคลองส่งน้ำชลประทานผ่านตำบลคอโค และสามารถใช้ประโยชน์ได้ รวม 5 หมู่บ้านคือ บ้านดงมัน บ้านสนายดวจ บ้านนานวล บ้านลำชี และบ้านพลวง ใช้ในการเกษตรตามฤดูการ และหลังฤดูเก็บเกี่ยว

 
 
 
 
 
  โทร. 0-4406-9706, 086-4681400

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.