Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9706, 086-4681400 )  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ที่อยู่และแผนที่ตั้ง
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Misson)
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Annual Report)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
 ประสิทธิภาพและประสิธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สูจิบัตรกีฬาต้านยาเสพติด
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แนะนำการชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานการให้บริการขั้นตอนการชำระภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 แบบฟอร์มแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
_______________________________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง
1.2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรวม
1.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสะอาดของบ้านเมือง
1.4 ด้านการบูรณะปฏิสังขรศาสนสถาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
2.1 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภายในตำบลให้ก้าวหน้าและได้มาตรฐาน
2.2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และรักการอ่าน
2.3 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
2.4 ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
2.5 ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
3.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
3.2 ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
3.3 ด้านการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ภายในตำบล
3.4 ด้านการสร้างการแพทย์ทางเลือกผสมผสานภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
4.1 ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
4.3 ด้านการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน
4.4 ด้านการป้องกัน ปรับปรุง บูรณะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
5.1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์
5.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดหาตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
5.4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
6.1 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.
6.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
6.3 ด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม
6.4 ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
6.5 ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคม
6.6 ด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
6.7 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนและสังคม
6.8 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
7.1 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
7.2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
7.3 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
7.4 ด้านการให้บริการประชาชน
7.5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้

 
 
 
 
 
  โทร. 0-4406-9706, 086-4681400

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.