ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 
 วิสัยทัศน์
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
  ยินดีต้อนรับ  
ประชุมชี้แจง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต นครราชสีมา
ประชุมชี้แจง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต นครราชสีมา
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
วันพ่อแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2560
วันพ่อแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2560
ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนโชคเพชรพิทยาคม 13 กรกฎาคม 2560
ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนโชคเพชรพิทยาคม 13 กรกฎาคม 2560
[ 03-12-2560] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค   doc120171203190011.pdf 
[ 20-11-2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เว ...   doc120171120014816.docx 
[ 09-11-2560] ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่ ...   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านรังผึ้ง ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 09-11-2560] ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่ ...   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบ้านน้อย หมู่ที่ 6 บ้านพลวง ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบ้านฉางข้าว หมู่ที่ 6 บ้านพลวง ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนานวน-วัดลำชี หมู่ที่ 7 บ้านนานวน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบ้านไทยใหญ่-วัดบ้านล าชี หมู่ที่ 9 บ้านล าชี ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโคกกะนัง-ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 10 บ้านตะเตียว ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหมวด ลอยทอง หมู่ที่ 10 บ้านตะเตียว ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 24-10-2560] รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120171024200338.docx 
 
[ 07-11-2559] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแนะ สงวนดี หมู่ที่ 8 จำนวน 344,6 ...  
[ 25-10-2559] ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559   เอกสาร 
[ 18-02-2557] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1คัน  
[ 30-07-2556] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาคุ้มบ้านหนองเหล ...   เอกสาร 
[ 30-07-2556] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศ ...   เอกสาร 
 
[ 30-04-2553] ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง 2553   เอกสาร 
 
  [ 08-12-2560 ]ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ[
 
 [ 12-12-2560 ]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอท่าตูม และ ทม.สร.)
 [ 12-12-2560 ]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอท่าตูม และนายก ทม.สร.)
 [ 12-12-2560 ]การโอนเงินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.ท่าตูม จอมพระ)
 [ 12-12-2560 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 [ 08-12-2560 ]แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) 
 
    บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม... [บริษัททีเอ เอนไวรอนเมนท์ เซอร์วิส]   (อ่าน : 28/ ตอบ : 0)
    จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ... [จันทวิภา]   (อ่าน : 39/ ตอบ : 0)
    สอบถามเรื่องลงทะเบียนผู้สูงอายุ... [พรพิมล]   (อ่าน : 35/ ตอบ : 0)
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 41/ ตอบ : 0)
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 255 หมู่ 9 ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 (โทร/โทรสาร 0-4406-9706)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด