Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9706, 086-4681400 )  
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ที่อยู่และแผนที่ตั้ง
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Misson)
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี(Annual Report)
 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
 ประสิทธิภาพและประสิธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 สูจิบัตรกีฬาต้านยาเสพติด
 ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคอโค
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แนะนำการชำระภาษี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานการให้บริการขั้นตอนการชำระภาษี
 แผนการใช้จ่ายเงิน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 แบบฟอร์มแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.226.251.81    
 
 
 
 
[ 02-08-2562] รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120190809082703.pdf 
[ 11-02-2562] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค   doc120190211061625.pdf 
[ 01-02-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา ส ...   doc120190201080031.pdf 
[ 14-01-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสร ...   doc120190114070308.pdf 
 
[ 02-08-2562] เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120190809082512.pdf 
[ 04-07-2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง   โครงการปลูกหญ้าสนามกีฬา ภายในสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประจำตำบลคอโค โครงการเดินท่อระบบส่งน้ำเข้าสนามกีฬา ถมดินปรับพื้นที่และปลูกหญ้า ภายในสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประจำตำบลคอโค 
[ 06-06-2562] เปิดลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   doc120190606065925.jpg doc220190606065925.jpg doc320190606065925.jpg 
[ 15-05-2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง   doc120190515084854.pdf 
[ 15-05-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลคอโค   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
 
   
[ 04-07-2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง   โครงการเดินท่อระบบน้ำเข้าสนามกีฬา ถมดินปรับพื้นพื้นที่และปลูกหญ้าภายในสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประจำตำบลคอโค โครงการปลูกสนามกีฬา ภายในสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประจำตำบลคอโค 
[ 15-05-2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง   doc120190515084820.pdf 
[ 17-04-2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยวิธีปูผิวทาง para AC สายบ้านโคกกะนัง-ฉางข้าว หมู่ 10 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 08-03-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางพาราแอลฟัสท์คอนกรีต รหัส ...   doc120190308085058.pdf 
[ 08-03-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางพาราแอลฟัสท์คอนกรีต รหัส ...   doc120190308084431.pdf 
 
 
   
  [ 16-08-2562 ]ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 16-08-2562 ]การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  [ 16-08-2562 ]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 
  [ 16-08-2562 ]การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[บัญชีจังหวัด]]
  [ 16-08-2562 ]กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 
 
 [ 16-08-2562 ]สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน 
 [ 16-08-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 16-08-2562 ]การดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่างของ อบต.ทุ่งกุลา และศรีณรงค์
 [ 16-08-2562 ]แนวทางการดำเนินการจัดชื้ออาหารเสริม(นม)
 [ 15-08-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​ผู้บริหาร​ พนักงานส่วนตำบล​ ลูกจ้าง​ และพนักงานจ้าง​องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค​ประจำปีงบประมาณ​ 2562​
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​ผู้บริหาร​ พนักงานส่วนตำบล​ ลูกจ้าง​ และพนักงานจ้าง​องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค​ประจำปีงบประมาณ​ 2562​
 
ครงการศึกษาดูงานนักเรียนผู้สูงอายุตำบลคอโค ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบา และไหว้พระ ณ วัดหลวงปู่สรวง
ครงการศึกษาดูงานนักเรียนผู้สูงอายุตำบลคอโค ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบา และไหว้พระ ณ วัดหลวงปู่สรวง
 
 
 
กันตรึม บ้านดงมัน
กันตรึม บ้านดงมัน
 
 
 
 
 
 
 
 
  โทร. 0-4406-9706, 086-4681400

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.