ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 การเมืองการบริหาร
 
 วิสัยทัศน์
 นโยบายนายก อบต.คอโค
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 ผลการติดตามและประเมินผลแผน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 KM(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
  ยินดีต้อนรับ  
โครงการใฝึกอบรม รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561.
โครงการใฝึกอบรม รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561.
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเชต 9 นครราชสีมา ปี 2561
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเชต 9 นครราชสีมา ปี 2561
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล (2560-2564) ครั้งที่1
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล (2560-2564) ครั้งที่1
[ 15-02-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ ที่กำหนดวัน ...   doc120180214195713.docx 
[ 23-01-2561] รับสมัครบุคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   เอกสารแนบ 
[ 21-12-2560] ระกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับรายละเอียดค่าใช้จ่านยในการจ้างก่อสร้าง   doc120171221012651.zip 
[ 03-12-2560] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค   doc120171203190011.pdf 
[ 20-11-2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เว ...   doc120171120014816.docx 
 
[ 07-11-2559] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแนะ สงวนดี หมู่ที่ 8 จำนวน 344,6 ...  
[ 25-10-2559] ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559   เอกสาร 
[ 18-02-2557] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1คัน  
[ 30-07-2556] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาคุ้มบ้านหนองเหล ...   เอกสาร 
[ 30-07-2556] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศ ...   เอกสาร 
 
[ 30-04-2553] ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง 2553   เอกสาร 
 
  [ 23-02-2561 ]ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทนสำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ 
  [ 23-02-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 23-02-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2560
  [ 23-02-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
  [ 23-02-2561 ]การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 
 [ 22-02-2561 ]ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 [ 22-02-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ท่าตูม และ โนนนารายณ์)
 [ 22-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 22-02-2561 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร.)[
 
    บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม... [บริษัททีเอ เอนไวรอนเมนท์ เซอร์วิส]   (อ่าน : 34/ ตอบ : 0)
    จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ... [จันทวิภา]   (อ่าน : 43/ ตอบ : 0)
    สอบถามเรื่องลงทะเบียนผู้สูงอายุ... [พรพิมล]   (อ่าน : 41/ ตอบ : 0)
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 49/ ตอบ : 0)
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 255 หมู่ 9 ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 (โทร/โทรสาร 0-4406-9706)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด